Wstecz
Dane statystyczne z 862 grup, łącznie 16607 uczniów.

Zobacz arkusze oraz odpowiedzi.

Podsumowanie próbnego egzaminu gimnazjalnego z ZamKorem 2011/2012

Egzamin próbny z ZamKorem pisało około 60 000 uczniów. Jednak do internetowej aplikacji ZamKorek zostały wpisane wyniki tylko z 16 607 kart odpowiedzi. Zdaniem nauczycieli egzamin próbny był przeprowadzony za późno. W ostatnich tygodniach przed „prawdziwym” egzaminem wielu z nich uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach związanych z nową formułą egzaminu i nie zdążyło umieścić wyników w ZamKorku.

Wyniki uzyskane w kraju

Wykres 4

Arkusz egzaminacyjny zawierał 10 zadań. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 20 minut. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 20 punktów. Średni ogólnopolski poziom wyników to 49,4% prawidłowych rozwiązań.

Statystyka wyników dotycząca poszczególnych czynności

Wykres 1

Najlepiej wypadło zadanie 4 (73,4% poprawnych odpowiedzi). Dotyczyło ono posługiwania się pojęciem masy, kształtowanym już na lekcjach przyrody w szkole podstawowej. Dobry wynik uczniowie uzyskali również w zadaniu 1.1, w którym należało wykonać (w pamięci) bardzo proste obliczenie, wykorzystując związek między masą, gęstością i objętością ciała (wymaganie szczegółowe 3.4).

Zadanie 2 przedstawiało sytuację znaną uczniom prawdopodobnie z codziennego życia (wymaganie szczegółowe 6.6) i stąd bardzo dobry wynik (około 66% poprawnych odpowiedzi). Należy podkreślić, że uczniowie dobrze poradzili sobie z rozróżnieniem między zapisem wyniku obserwacji i ogólnym wnioskiem z doświadczenia.

W zadaniu 5 stosunkowo łatwe okazały się punkty 5.1 (63,2% poprawnych odpowiedzi), 5.2 (73,7% poprawnych odpowiedzi) i 5.5 (62,3% poprawnych odpowiedzi). Uczniowie mieli odróżnić w nich nieprawidłowy przebieg doświadczenia od prawidłowego (wymaganie przekrojowe 8.1) oraz wyodrębnić zjawisko z kontekstu (wymaganie przekrojowe 8.2) i wykazać się jego znajomością. Zaskakuje za to bardzo słaby wynik zadania 5.3 (13,4% poprawnych odpowiedzi) – większość uczniów uważa, że parę wodną można zobaczyć.

Zadania 7–9 sprawdzają głównie wiedzę i umiejętności z hydrostatyki. Ten dział fizyki znajduje się tylko w gimnazjalnej podstawie programowej i zdobyta tu wiedza ma wystarczyć uczniom do matury z fizyki. Znajomością i umiejętnością wykorzystania pierwszej zasady dynamiki Newtona wykazało się 38,1% uczniów. Prawidłowo odczytuje i nazywa wszystkie wielkości fizyczne we wzorze na wartość siły wyporu około 40% uczniów, przy czym najlepiej rozpoznawana jest objętość ciała oznaczona symbolem V (70%). Fakt, że we wzorze występuje gęstość cieczy, a nie zanurzonego w niej ciała, zauważyło tylko 38% uczniów. Jest to o tyle zdumiewające, że wzór na wartość siły wyporu w sytuacji problemowej (zadanie 9) poprawnie wykorzystało o 10% więcej uczniów.

Jedynym zadaniem, w którym należało wykonać obliczenie, było zadanie 1.3. Uczniowie mieli się w nim wykazać także znajomością ciepła parowania lub umieć korzystać z prostej proporcjonalności oraz przeliczać jednostki. Z zadaniem poradziło sobie 40,7% zdających.

W zadaniu 3 opisano doświadczenie dotyczące oddziaływania ładunków jednoimiennych i różnoimiennych (wymaganie szczegółowe 4.2). W poleceniu poproszono uczniów o wskazanie prawidłowego wniosku z doświadczenia. Podało go tylko 43,2% uczniów, choć demonstrowanie zjawiska elektryzowania ciał stanowi doświadczenie obowiązkowe (9.8).

Podobnie zaskoczył słaby wynik uzyskany przez uczniów (34,5%) w zadaniu 10. Wykres zależności J(U) uczeń powinien sporządzać przy wykonywaniu doświadczenia obowiązkowego 9.8. Prawo Ohma znajduje się w punkcie 4.9 wymagań szczegółowych, a odczytywanie z wykresu jest wymaganiem przekrojowym 8.8.

Zadziwiająco słabo wypadło zadanie 6 (20,6%). Wydawało się, że prawidłową odpowiedź uczniowie „wyłowią” choćby metodą eliminacji.

Poziom opanowania przez uczniów wymagań szczegółowych

Wykres 3

Poziom opanowania przez uczniów wymagań przekrojowych

Wykres 5

Na podstawie egzaminu próbnego, tak jak na podstawie części fizycznej „prawdziwego” egzaminu gimnazjalnego, ze względu na małą liczbę zadań trudno wyciągać ogólne wnioski dotyczące realizacji wymagań przekrojowych. Możemy oceniać jedynie umiejętności uczniów związane z wymaganiami szczegółowymi, które były sprawdzane w zadaniach.

Poziom opanowania przez uczniów wymagań doświadczalnych w grupie i w kraju

Wykres 6

Egzamin próbny pokazał jednak, że poprawy wymagają m.in. umiejętność wyciągania prawidłowych wniosków z doświadczeń i odkrywanie omówionych na lekcjach fizyki zjawisk w sytuacjach dla uczniów nowych i nieznanych czy takich, na które nie zwracano im wcześniej uwagi (np. zadanie 6). Wydaje się także, że wynik egzaminu próbnego byłby lepszy, gdyby uczniowie dobrze znali doświadczenia obowiązkowe zapisane w podstawie programowej.